Flettner Fl-262 Kolibri
1:72 / Pavla

web: 4.3.2014