Letecké nákladní listy

O modulu

Při návrhu modulu LNL byly vzaty v úvahu všechny požadavky, vyplývající z popisu činností, souvisejících s přípravou nákladního listu, a to jak nákladního listu pro přepravce (leteckou společnost) - tzv. Master, nebo nákladního listu pro zákazníka (odesílatele, popř. příjemce) - tzv. House. Program dokáže produkovat nákladní listy pro tisk do předtištěných formulářů, štítky s čárovými kódy pro označení jednotlivých kusů a manifesty.
Nastavení tisku

Vzhledem ke specifice dokumentů tištěných programem je třeba pečlivě dbát na nastavení tisku ve Windows. Tiskové sestavy jsou odladěny pro použití na následujících tiskárnách:
Sestava
Tiskárna
Ovladač

Nákladní listy
Star LC-7211
Star ZA-250

Štítky s čárovým kódem
HP LaserJet
HP LaserJet Series II

Manifest
HP LaserJet
HP LaserJet Series IIUvedené ovladače je nutno použít i v případě, že máte novější tiskárnu. Pokud si budete přát používat jiné typy tiskáren, popřípadě jiné ovladače, bude pravděpodobně třeba přizpůsobit tiskové sestavy.
Panel AWB

Panel AWB obsahuje seznam nákladních listů a knoflíky pro práci s nimi. Panel lze otevřít pomocí volby Panel->Nákladní listy, nebo klepnutím na knoflík Nákladní listy v panelu nástrojů.
Seznam nákladních listů lze třídit podle různých kritérií:
 • Živé: všechny aktuální nákladní listy
 • Master: živé nákladní listy Master
 • House: živé nákladní listy House
 • Archiv: archivované nákladní listy
 • Vše: všechny AWB

 • Kromě toho lze měnit řazení seznamu AWB podle položek, označených žlutě; aktuální řazení označuje žlutý trojúhelník.
  Také je možno vyhledávat - po klepnutí na knoflík vyhledávání lze zadat hledaný výraz.
  Nákladní listy, které již nebudou upravovány, lze přesunout do archivu. Tím se zrychlí a zpřehlední zobrazování seznamu AWB. Jednou archivovaný AWB nelze z archivu přesunout zpět mezi živé, toto lze provést pouze manuální úpravou příslušné položky v tabulce (tj. pomocí speciálních nástrojů).
  Nový nákladní list

  Vytvoření nákladního listu lze zahájit několika způsoby:
 • z nabídky Doklady->Nový, na záložce Doprava vyberte příslušný typ dokladu, který chcete vytvořit
 • v panelu nástrojů klepněte na Nový dokument, na záložce Doprava vyberte příslušný typ dokladu, který chcete vytvořit
 • v panelu nástrojů klepněte na Nákladní listy, otevře se panel nákladních listů, zde klepněte na Přidat

 • Bez ohledu na to, který způsob zvolíte, otevře se vždy stejná obrazovka, ve které je možno začít s přípravou nákladního listu. Tato obrazovka obsahuje několik listů:
 • Iniciály: k zadání údajů o odesílateli, příjemci, agentovi případně o pozemním dopravci. Tyto údaje lze přímo vpisovat, nebo použít výběr ze seznamu kontaktů, který se zobrazí po klepnutí na příslušný knoflík.
 • Trasa: k zadání trasy přepravy. Trasa může být přímá, nebo až třemi linkami (tj. dvakrát překládka). Údaje o trase lze opět přímo zadat, nebo vyhledat ze seznamu destinací a dopravců.
 • Náklad: k zadání nákladu. Na jeden AWB se vejde nejvýše deset jednoduchých řádků nákladu (v kategorii Q), nejvýše pět dvojitých řádků nákladu (v kategorii B+K), případně kombinace obou do celkového počtu deset řádků. Kromě toho lze zadat doplňkové texty (knoflík Doplňkové texty) a údaje o množství rozměrech zásilky (knoflík Povaha a množství zboží). Pokud byly rozměry zadány při zadávání zboží, automaticky se předvyplní.
 • Podrobnosti: k zadání dalších informací o přepravě, jako jsou manipulační pokyny (Handling info), účetní informace (Accounting info) a ostatní poplatky (Other charges). Manipulační pokyny a účetní informace lze vybrat ze seznamu obvykle používaných textů, ostatní poplatky lze vybrat ze seznamu poplatků. Při zadávání poplatků je třeba určit kdo bude poplatky platit (agent nebo dopravce) a jak budou placeny (zálohou nebo inkasem).
 • Přehled: celkový souhrn informací a částek včetně způsobu placení (zálohou nebo inkasem). Lze zadat interní identifikaci (ID), kód TCI, číslo MAWB, číslo průvozu, datum, místo a podpis. Lze vyvolat náhled, případně vytisknout dokument, před tiskem se dokument uloží.
  Při vystavování HAWB je možno načíst číslo MAWB ze seznamu již vystavených MAWB, v tomto případě máte možnost zvolit, zda bude načteno pouze číslo, nebo celý obsah MAWB (tj. včetně kontaktů, destinací, nákladu a ostatních údajů).

 • Vyhledávání

  Při vytváření AWB lze s výhodou používat seznamů, obsahujících předvyplněné údaje. Jedná se o seznamy:
 • Kontakty: k vyplnění odesílatele, příjemce, agenta popř. přepravce. Po klepnutí na příslušný knoflík se otevře obrazovka obsahující seznam kontaktů, kde je možno vybrat příslušnou adresu. Pokud požadovaný kontakt není v seznamu obsažen, lze jej ihned přidat, obsahuje-li kontakt nesprávné údaje, lze jej ihned opravit. V seznamu lze vyhledávat - po klepnutí na knoflík vyhledávání lze zadat hledaný výraz.
 • Destinace: k vyplnění destinací. Po klepnutí na příslušný knoflík se otevře seznam destinací, pod seznamem jsou pole pro vyhledání dle kódu nebo názvu: zadáním kódu nebo názvu se vyhledá příslušná destinace.
 • Dopravce: k vyplnění dopravců. Po klepnutí na příslušný knoflík se otevře seznam dopravců, pod seznamem jsou pole pro vyhledání dle kódu nebo názvu: zadáním kódu nebo názvu se vyhledá příslušný dopravce.
 • Obvykle používané texty: k vyplnění manipulačních pokynů a účetních informací. Obrazovka se otevře klepnutím na knoflík Vyhledat, je možno ihned přidat, upravit nebo odstranit texty.
 • Poplatky: seznam poplatků. Podle toho, kdo poplatky bude platit, lze vyhledat ze seznamu poplatků dopravce, nebo agenta. Není-li zadán agent, nabízí se obecné poplatky. Seznam poplatků je možno ihned upravovat.
 • Komodity: příplatky pro druh komodity. Lze použít při vyplňování nákladu k vyhledání příplatku.

 • Náklad a cena

  Při zadání položky nákladu program vyžaduje některé informace, na jejichž základě je schopen provést výpočty a případně vyhledat cenu přepravy. Vyhledání ceny je podmíněno naplněním ceníku přeprav - ceny IATA pro MAWB a ceny přepravců pro HAWB.
  Zadání se provede v pořadí: množství, celková hmotnost, rozměry, ceny. Množství a celkovou hmotnost je nutno zadat, rozměry nejsou povinné, ale připravíte se tím o automatickou kalkulaci účtované hmotnosti a o výpis rozměrů na AWB, které pak musíte zadat ručně. Pokud chcete využít možnosti zadat rozměry, klepněte na Rozměry, a postupně zadejte rozměry všech kusů; po zadání každého z rozměrů program zkontroluje celkový počet kusů a spočítá účtovanou (objemovou) hmotnost (Volume weight). Pro účely AWB se potom bere větší z hodnot celková hmotnost a účtovaná hmotnost.
  Na základě této hmotnosti a zadané trasy se program pokusí vyhledat cenu, pokud ji nalezne, předvyplní ji do příslušných polí. Vyhledanou cenu je možno upravit, také je možno ze seznamu příplatků vybrat příplatek dle komodity (Č. komodity). Kromě toho lze zadat ještě speciální cenu (3. řádek).
  Další údaje

  V rámci zadávání nákladu lze zadat doplňkové texty - nejvýše deset řádků, na řádky obsazené položkami již nelze umístit doplňkové texty.
  Do položky povaha a množství zboží se automaticky předvyplňují rozměry zásilky (pokud jsou zadány v rámci zadání položky nákladu) a to vždy zdola, informaci lze libovolně upravit, případně zapsat další (nejvýše deset řádků).
  Tisk AWB

  Vytvořený nákladní list je možno vytisknout v průběhu zadávání (před tiskem je vyžadováno uložení dokumentu), nebo kdykoliv později. Kromě AWB je možno vytisknout štítky a v případě MAWB také manifest.
  Kromě toho lze provést tzv. doplňkový tisk, tj. dotištění chybějících údajů na již částečně vyplněný formulář - zvolíte-li Možnosti, můžete vybrat pole, která chcete tisknout.
  Přehled AWB

  Přehled AWB, někdy zvaný též spediční kniha, je sestava vypisující přehled nákladních listů za zvolené období. Sestavu lze vytisknout, nebo uložit pro načtení to jiného programu (např. Excelu).
  Přehled lze vyvolat volbou:
 • z nabídky Nástroje->Sestavy, zde na záložce Doprava je Přehled leteckých nákladních listů
 • z panelu nástrojů Sestavy, zde na záložce Doprava je Přehled leteckých nákladních listů
 • Nyní zadejte datumy od a do - nabízí se od prvního dne aktuálního měsíce do dnešního dne, poté se zobrazí seznam AWB. Klepnutím na Podrobnosti lze zobrazit podrobnosti o vybrané přepravě.
  Přehled AWB lze uložit do souboru pro načtení do jiného programu. Ačkoliv jeden z nabízených formátů je přímo MS Excel, doporučujeme spíše použít text oddělený čárkami (CSV), který lze v MS Excelu bez potíží otevřít a na rozdíl od přímého exportu do XLS nemá potíže se správnou interpretací znaků s diakritikou (háčky a čárky).
  Úvod